Κατασκευές

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, το άνθρωπινο δυναμικό του και τον μηχανολογικό εξοπλισμό του, ο όμιλος έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και κυρίως στην κατασκευή υποδομών για αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Μέχρι στιγμής έχει αναλάβει τα κάτωθι έργα:

Έργα Πολιτικού Μηχανικού στο Αιολικό Πάρκο Ζωοδόχου Πηγής

Το έργο περιελάμβανε

  • Την κατασκευή του οδικού συστήματος για την μεταφορά των τμημάτων των ανεμογεννητριών σε 12 βάσεις
  • Την εκσκαφή των θέσεων θεμελίωσης των ανεμεγενητριών
  • Την κατασκευή των θεμελιώσεων των ανεμογενητριών από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Την κατασκευή τάφρων διέλευσης καλωδιώσεων

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού πάρκου

Το έργο περιελάμβανε

  • Την κατασκευή του οδικού συστήματος για την μεταφορά των τμημάτων φωτοβολταϊκών
  • Δημιουργία θέσεων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
  • Εκσκαφή τάφρων καλωδίων