Ιστορικό

Το 1979 οι “Αφοι Π.Βούρκα” ιδρύουν Ομόρρυθμη εταιρεία με σκοπό την παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος. Δημιουργείται το συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος στο 5ο Km της Ε.Ο. Κοζάνης-Πτολεμαϊδας και επωνυμία “Στανταρ Μπετόν-Αφοί Π. Βούρκα Ο.Ε.”.

Το 1987 ιδρύεται στον νομό Γρεβενών η θυγατρική “ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.” με σκοπό την παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, οποία το 2010 θα συνενωθεί με την μητρική εταιρεία “ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.”

Το 1998 η εταιρεία μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία και αλλάζει η ονομασία της σε “ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ-ΜΠΕΤΟΝ Ο.Ε.”

Το 1994 δημιουργείται η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.”, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε αδρανή υλικά των δύο μονάδων σκυροδέματος και το 1998 αρχίζει την παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών στο Λατομείο Ποντοκώμης.

Το 1999 η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.”  η εταιρεία μισθώνει το “Λατομείο Μικροκλεισούρας”, και το 2000 ξεκινάει την παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών από αυτό..

Το 2004 η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.” ξεκινάει ένα πρόγραμμα επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παραγώμενων προϊόντων έχοντας ως κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος πραγματοποιείται ανανέωση των εκσκαπτικών και φορτωτικών μηχανημάτων και των δύο λατομείων καθώς και η αγορά επικαθίμενων φορτηγών αυτοκινήτων.

Το 2005 πιστοποιείται για την παραγωγή σκύρων σιδηροδρομικών γραμμών το Λατομείο Μικροκλεισούρας.

Το 2007 “ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ” προχωράει σε αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς σκυροδέματος με αγορά 3 νέων αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος.

Το 2008 επεκτείνεται η πιστοποίηση του Λατομείου Μικροκλεισούρας και για την παραγωγή υλικών για ασφαλτομίγματα και υλικά για έργα πολιτικού μηχανικού ενώ γίνεται και πιστοποίηση του Λατομείου Ποντοκώμης για την παραγωγή αδρανών για σκυρόδεμα, ασφαλτομίγματα, έργα πολιτικού μηχανικού και σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών.

Το 2009 πιστοποιείται η παραγωγή και διάθεση σκυροδέματος σύμφωνα με ISO 9001:2008

Τον Ιούλιο του 2010 η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.” σε κοινοπραξία με τη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ” αναλαμβάνει τα έργα πολιτικού μηχανικού για την τοποθέτηση 12 ανεμογεννητριών στο Αιολικό πάρκο Ζωοδόχου Πηγής και την σκυροδέτηση 19 βάσεων για τοποθέτηση ανεμογεννητριων. Το έργο ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 μηνών.

Το 2010 η “ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.” συννενώνεται με την “ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ”

Τον Δεκέμβριο του 2011 η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.” αναλαμβάνει τα χωματουργικά έργα για την τοποθέτηση φωτοβωλταϊκών.