Ποντοκώμη

Το “Λατομείο Ποντοκώμης” βρίσκεται στην θέση “Στρούγκα” του Δημοτικού διαμερίσματος Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης.

Εκτείνεται σε μια έκταση 340 στρεμμάτων και κύριως σκοπός του είναι η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία ασβεστολιθικών αδρανών υλικών. Η δυνατότητα παραγωγής ανέρχεται σε 310 Τόνων/ώρα.

Τα εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά του μητρικού πετρώματος σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας από το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας και τους συνεχείς εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται, έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ασβεστολιθικών αδρανών υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι κατάλληλα για:

  • σκυρόδεμα
  • σκύρα σιδηροδρόμου
  • ασφαλτομίγματα
  • άμμος για σοβά
  • οδοποιία

Η εταιρεία έχει πιστοποιήσει από το 2008 τον έλεγχο παραγωγής της για το λατομείο σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα παραγόμενα προϊόντα της και διαθέτει το υπ’ αριθμ. 0654-CPR-005 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής και έως εκ τούτου τα παραγώμενα προϊόντα της φέρουν την απαιτούμενη από την νομοθεσία σήμανση CE και μπορούν να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϊόντα Ποντοκωμης

O παραπάνω πίνακας μας δείχνει τις κοκομετρίες που παράγονται από το λατομείο Ποντοκώμης και τις χρήσεις τους.

Στο πελατολόγιο του Λατομείου Ποντοκώμης συγκαταλέγονται μερικοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους και κατασκευαστικές εταιρείες αφού τα υλικά του έχουν χρησιμοποιηθεί σε:

  • Ανανεώσεις σιδηροδρομικών γραμμών
  • Έργα της “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.”
  • Έργα που πραγματοποιεί η “Δ.Ε.Η. Α.Ε.”

Η τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και ο μηχανολογικός εξοπλισμός εγγυούνται την κάλυψη των αναγκών σας